மீண்டும் பாட்டியாகுதல்

August 28, 2008

அது
கருவறைக்குள்
கிச்சுக்கிச்சு மூட்டியது!

மீண்டும்
நான்
பாட்டியாகியிருக்கிறேன்
எனும் தாதியின் சொல்

To be a grandma again

It tickled me
at the bottom of my
womb
when I heard
that I became
a grandma
again

Advertisements

Samsara (The Web)

August 28, 2008

There was a net between heaven and earth
so it appeared to me
as I can’t see the beginning or the end
so transparent like a glass
the art of placing a net!
but the spider was
in the center
sitting or standing?
it moved along the net
for the music of the wind
or it swang itself,
somebody came to join the fun
but got entangled.
nets are important
so said the spider
it should be transparent
it should be attractive
it should be strong
but
said the spider
with a pause.
be in the center
be the builder
be the material
be the artist with skill
but
said the spider
…..
never get entangled
…..

the net started vibrating
as if feeling the vibs of life.

வலையொரு கலை

விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும்
வலை கட்டியிருந்தது
அல்லது
அப்படித் தோன்றியது.
கண்ணாடி போன்ற
கயிற்றுப் பின்னல்
கண்ணிற்குத் தெரியாததால்!
நடுவில் இருந்தது சிலந்தி
காற்றின் அசைவா
அல்லது
ஊஞ்சல் போல் தன்னையே
ஆட்டிக் கொள்கிறதா?
கேட்க வந்த பூச்சி
பிசு, பிசு என ஏதோ பின்ன
கேள்வி கேட்குமுன்
மரித்துப் போனது.
பார்த்துக் கொண்டிருந்த என்னைப்
பார்த்துக் கொண்டிருந்தது சிலந்தி
அல்லது
அப்படித் தோன்றியது.
வாழ்வில் வலைகள் அவசியம்
வலைகள் தொடர்புப் பின்னல்கள்
இணைப்புப் பாலங்கள்.
ஆனால்
அன்று நின்ற சிலந்தி போல்
வலை கட்டி
வலை மறைத்து
வந்து போகும் விருந்தினரை
பாசப் பசையில் மாய்த்து
காற்றினும் மெல்லிய
வலிய வலையில்
தான் விழுந்து மாயாமல்
பாசப் பசையில் ஒட்டித் திணறாமல்
கட்டிய வலையில்
நட்ட நடுவே
நின்று
ஆடத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்,
அது கலை.