கவிதை

January 23, 2009

ஓடியும் வந்தும்
ஒட்டி உறவாடியும்
வாடிய போதில்
வழித்துணையாகியும்
கூடி மகிழ்ந்து
கும்மாளமிடும் போதும்
பாடிக்களித்து பறை
கொட்டி நின்ற போதும்
நாடி வந்து நல்லது
செய்வது நமக்குள்
களித்துறங்கும்
கவிதை!

Poem

May I call it a friend?
like a friend in need.
May be it is a travel mate?
sharing my journey of life!
A party mate?
sharing my joy and celebration.
A pet, may be?
like a dog that curls around my feet!
its hard to describe,
the one that sleeps in my heart
to be awakened to be named.
yes, my poem!

Advertisements

கிரியா ஊக்கி

January 22, 2009

வார்த்தைகள்
உலகெங்கும்
உடலெங்கும்
சிதறிக்கிடக்கின்றன.
வேதிமச் சேர்க்கையாய்
கூட்டிக் கழித்து
புதியவொன்றாக்க
கிரியா ஊக்கிகள்
வேண்டியபோது
கிடைக்காமல்
வார்த்தைகள்
சிதறிக்கிடக்கின்றன
இம்மண்டலமெங்கும்!

Catalist

Words words everywhere
all over me
all over you
all over the cosmos.
Awaiting still for
the catalist
the alchemy
that will churn them
2
a
POEM