கிரியா ஊக்கி

வார்த்தைகள்
உலகெங்கும்
உடலெங்கும்
சிதறிக்கிடக்கின்றன.
வேதிமச் சேர்க்கையாய்
கூட்டிக் கழித்து
புதியவொன்றாக்க
கிரியா ஊக்கிகள்
வேண்டியபோது
கிடைக்காமல்
வார்த்தைகள்
சிதறிக்கிடக்கின்றன
இம்மண்டலமெங்கும்!

Catalist

Words words everywhere
all over me
all over you
all over the cosmos.
Awaiting still for
the catalist
the alchemy
that will churn them
2
a
POEM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: