மூன்றாம் பிறை

மூன்றாம் பிறை

போடா பயித்தியம் என்பாள்
காதலி முன்பெல்லாம்!
‘அவ கிடக்கா பயித்தியம்!’
என்கிறாள் மாமியார் இப்போது.
காதல் பயித்தியம்
என்றது ஊர் அப்போது.
கணக்குப் பயித்தியம்
சினிமா பயித்தியம்
கோயில் பயித்தியம்
என்ற பலவகையுண்டு.
பார்ப்பதைக் காணாமல்
பொய் உரு நிறுத்தி
மெய்யெனக் காணும்
எல்லாம் பயித்தியம்
என்பான் குள்ளச்சாமி.
நரம்பினில் பாய்கின்ற
மின்னணு தடம் மாறிப்
புறப்பட்டால் பயித்தியம்
என்பது ரயில்வே சிப்பந்தி
சொன்ன கணக்கு.
செய்வதெல்லாம் கவிதை
என்பதோர் பயித்தியம்.
வளர்பிறையில் மூன்றா?
தேய்பிறையில் பன்னிரண்டா?
பயித்தியம்?

It’s crazy

You smiled at me when I said I’m crazy for you!
The whole school gossiped that we’re mad at each other.
My mother things that you are crazy anyway 😉
There are people who are crazy about
physics. maths, cinema, religion and what not?
It is indeed crazy that most relationships are
icon to icon instead of people to people.
or shall I say between opinion to opinion?
Neurologist say that when somebody is crosswired
then he/she is crazy!
When the brain is not fully grown
like a crescent of a moon.
I wonder which one to choose
the thin crescent or
a waning crescent ?
It’s crazy anyway!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: