மீன் தொட்டி

August 12, 2010

ஐயா சொன்னார்
அற்புதமாக இருந்தது
கேட்கக் கேட்க
வாசிக்க வாசிக்க
எல்லாம் புரிந்தது போல்
புல்லரித்தது.
மீன் தொட்டியில் மீன்
அது அங்கே
நான் இங்கே

Advertisements