பரவெளி பாதம் பட்டு

May 5, 2011

அது தமிழெல்லாம் இல்லாப்
பெருவெளி
வார்த்தைகள் அக்குவேறு
ஆணிவேறு என்று பிரிக்கப்பட்ட
பொதுவெளி
காலமும் வெளியும்
கூட முயங்கப்பார்க்கும்
தனிவெளி
அங்கு ஏதோ பாதம்
கண்டார் என்று
கமண்டலத்து நீரை
வருஷிக்க
பீரிட்டு எழுந்து
அலை, அலையாய்
விண் தாவி
தண் மலைதாவி
கரு நிலம் தாவி
கரைபுரண்டு ஓடி
வந்ததாம்!
அதுதான்
கவிதையாம்

Advertisements