அழியாத கோலங்கள்

உறவுகளை முறையாய் அறிந்து கொள்ளுமுன்,
ஆனா, ஆவன்னான்னு அரிச்சுவடி எடுக்கும் முன்,
அவளுடன் உறவுகொண்டன கதைகள்.
அவை மனிதக்கதை என்று மட்டுமில்லை.
கதை எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பதை உணர்ந்தாள்.
மழலை மாறும் முன் கதைகள் சொல்லத்தொடங்கினாள்.
இவள் கதை பக்கத்துவீட்டுப் பாட்டிக்குக்கூடப்பிடித்தது.
கக்கூஸ் நேரத்தில் சுவரில் விண்டுவிழும்
சில்லுகளுடன் கதைத்தாள்.
பள்ளியில் தோழிகளுடன், கல்லூரியில் காதலுடன்,
கதை, கதை..என்பதே அவள் எங்கும் கண்டது.
பிரபஞ்சத்தில் அழிக்க முடியாதது கதை என்று
சொன்ன அவளுக்கு நோபல் பரிசு கூட கிடைத்தது!

Stories never die.

Tell me are there no stories?
Asks she.
She started telling stories
before she even knew the alphabets.
Stories of people are one sort
but animal stories, atomic stories
cosmic stories and robot stories
and that sort
Everybody has a story to tell
the novelist, the scientist,
the physician and the psychiatrist.
When she revealed that not only
matter can neither be created nor destroyed
but also the stories.
She won the nobel prize!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: