மரணத்தின் மொட்டு

அமிலத்தில் தோன்றிய

உயிர் நீ
அமினோ அமிலத்தில்
தோன்றிய உயிர் நீ
 
விண் கல்லெறி பட்டு
புவி உலையில் 
புடம் போட்டு 
அழுக்கை நீக்கி
அமுதைச் சேர்த்து
உருவானவள் நீ.
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
 
எரிதணலில்
எரிந்து
சாம்பலில்
பூக்கும்
பீனிக்ஸ் பறவை
நீ.
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
 
அசித்தைக் குழைத்து
சித்தைப் பூசி
செம்மையாய்
செய்த செஞ்சுடர் நீ.
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
 
உன்னுள் ஒரே
ஒரு சுடர் போதும்
உன்னையே உருக்கி
அமிலத்தில்
கரைத்து
சித்தை விட்டு
அசித்தை
மீண்டும்
அதனதன் 
இடத்திலிட்டு
தோன்றிய போதில்
தோன்றிய வடிவத்தில்
மீண்டும்
அமிலக்கரைசலாகி
அடுத்த முறைக்குக்
காத்திருக்கும்
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
 
அமிலத்தில்
உருவான நீ
அமுதம் சேர்ந்த 
போழ்தில் நீ
ஆருயிர் காட்டி
நின்றாய்.
 
வயிற்றில் அமிலம்
வாயில் நஞ்சு
எரிக்கும் தழல்
உடற்சூடு
விண்ணையும்
மண்ணையும்
உண்டு வாழும்
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
 
மரணம் 
உனக்கில்லை
மரணம்
உனக்கில்லை
 
ஏனெனில்
நீ
மரணத்தில்
மலர்ந்த
மாமொட்டு
 
ஆம்,
 
நீ உயிர்
நீ யாக்கை
நீ வாழ்வு
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: