மொழி

பேசப்படுவது மட்டுமா மொழி?
எழுத்தெல்லாம் மொழியாகித்தான் விடுமா?
மொழியின் இடையில்
சகஜ நிலையில்
பேசாமல் பேசுமொரு பேச்சு ஓடும்
எழுதாத ஒரு பொருள் உறவாடி நிற்கும்
இங்கும் அங்கும் இடையில் தாவும்
மின்னெழுத்து பொறியாகித்
தீயை வளர்க்கும்!
தீயில் காயும் இரு உயிர்கள்
மொழியில் நனையும் நீராடும்
மொழி பார்த்தங்கு நாணிச் சிரிக்கும்!

 
The sunken wor(l)ds

Will you call it a language because it was spoken?
Or just because it was written?
What is there? hidden in between words?
The unspoken uttering
makes one excited
The sparks of the fast moving
electronic letters
make the fire to warm up the love
and shower in the unspoken.
Language observes it shamfully!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: