கண் சிமிள்

March 27, 2017

கையளாவிய கூழ் அல்ல
கடித்துச் சுவைத்த கனியுமல்ல
கண்ணளாவிய கவி.

நீ

Advertisements

ஈர்ப்பு!

March 24, 2017

அது இல்லையென்று

எப்படிச் சொல்ல முடியும்?
இரும்பும் காந்தமும்
இழுத்துக்கொண்டுதான்
இருக்கும்.
இறுதி மூச்சு என்று
செல்லுக்கு எப்படித் தெரியும்?
மண்ணிற்குப் போன பின்னும்
மன்றாடும் வழி உண்டாவென!
ஈர்ப்பு.
வாழ்வை இழுக்கும்
தாம்புக்கயிறு.