ஈர்ப்பு!

அது இல்லையென்று

எப்படிச் சொல்ல முடியும்?
இரும்பும் காந்தமும்
இழுத்துக்கொண்டுதான்
இருக்கும்.
இறுதி மூச்சு என்று
செல்லுக்கு எப்படித் தெரியும்?
மண்ணிற்குப் போன பின்னும்
மன்றாடும் வழி உண்டாவென!
ஈர்ப்பு.
வாழ்வை இழுக்கும்
தாம்புக்கயிறு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: